Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

VAN HARTE WELKOM
Indien u klant bent bij Holcim of geïnteresseerd bent in onze producten, technologieën en service bent u erg belangrijk voor ons. In het kader van uw communicatie met ons verzamelen en verwerken wij bepaalde van uw persoonsgebonden gegevens. Deze verklaring inzake de gegevensbescherming legt uit hoe wij door u verzonden persoonsgebonden gegevens gebruiken en over welke rechten en keuzemogelijkheden u beschikt. Deze verklaring geldt voor alle persoonsgebonden gegevens die u ons toestuurt en/of uit dergelijke gegevens worden afgeleid.
 

1. WIE IS VOOR UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS VERANTWOORDELIJK?
Uw persoonsgebonden gegevens worden door Holcim en een hieraan als gegevensverantwoordelijke verbonden onderneming die genoemd is in de mededelingen die wij u toesturen, gecontroleerd overeenkomstig §§ 15 e.v. van de Duitse aandelenwet AktG.
 

2. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens uitsluitend voor volgende doeleinden („Toegelaten doeleinden“):

 • Planning, uitvoering, management en beheer van uw contractuele relatie (en de contractuele relatie van de aan u verbonden derden) met het LafargeHolcim- concern, bijv. door de afwikkeling van transacties en bestelling van producten en diensten, de verwerking van betalingen, boekhoudkundige, controle-, afrekenings- en invorderingshandelingen, de uitvoering van verzendingen en leveringen, het mogelijk maken van reparaties, het leveren van supportdiensten en andere door u gevraagde diensten of zaken;
 • Behoud en bescherming van de veiligheid van onze producten, diensten en websites alsook andere systemen; bestrijding en erkenning van veiligheidsbedreigingen, bedrieglijke en andere strafbare of kwaadwillige handelingen;
 • Garantie van het respecteren van juridische verplichtingen (zoals boekhoudkundige plichten), compliance screening of documentatieplichten (bijv. conform het concurrentierecht, exportvoorschriften, handelssanctie- en embargowetten, voorschriften ter bestrijding van omkoping en corruptie) die automatische vergelijkingen van uw contactgegevens en andere informatie die u over uzelf heeft aangegeven met geldende sanctielijsten en contactopname met u ter bevestiging van uw identiteit in het geval van een potentiële overeenstemming alsook de documentatie van een eventueel concurrentierechtelijk relevante communicatie met zich mee kunnen brengen;
 • Het doorgeven van informatie – voor zover toegelaten volgens plaatselijk recht – binnen een bestaande zakelijke relatie tot producten en diensten die vergelijkbaar zijn met producten en diensten die reeds in het kader van deze zakelijke relatie werden aangekocht, in aanmerking werden genomen of hiermee in verband staan;
 • Het bijleggen van twistpunten, uitvoeren van onze contractuele overeenkomsten en het begronden, te gelde maken of weerleggen van rechtsaanspraken of;
 • Het garanderen van het respecteren van juridische verplichtingen, bijv. het bijhouden van verkoopdocumenten voor belastingdoeleinden of het afleggen van verklaringen of andere wettelijk gevraagde openbaarmakingen.

Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens ook voor volgende doeleinden:

 • Communicatie met u, in de door u geaccepteerde vorm, om u op de hoogte te houden van de meest actuele aankondigingen, speciale aanbiedingen en andere informatie over onze producten en diensten (inclusief marketinggerelateerde nieuwsbrieven) alsook events en projecten van LafargeHolcim;
 • Beheer en uitvoering van events, inclusief klantenevents, klantenbevragingen, marketingcampagnes, marktanalyses, uitlotingen, wedstrijden of andere promotionele acties of evenementen of
 • Het verzamelen van informatie over uw voorkeuren voor de aanmaak van een gebruikersprofiel met het oog op de personalisering en kwaliteitsverbetering van onze communicatie met u (bijv. door middel van newsletter-tracking of website- analyses).

Wat marketinggerelateerde mededelingen betreft (d.w.z. e-mails en telefoontjes), krijgt u binnen het wettelijk verlangde kader enkel dergelijke mededelingen als u hiervoor heeft gekozen en met de mogelijkheid zich af te melden als u van ons geen verdere marketinggerelateerde mededelingen meer wenst te ontvangen.

Met uitzondering van de hierboven beschreven doeleinden gebruiken wij uw persoonsgebonden gegevens niet voor het maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen met betrekking tot uw persoon of voor het opstellen van profielen.

De juridische principes voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens zijn geregeld in artikel 6 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Afhankelijk van de hierboven vermelde doeleinden waarvoor wij uw persoonsgebonden gegevens gebruiken, is de verwerking ervan noodzakelijk, hetzij voor de uitvoering van een overeenkomst of andere zakelijke afspraken met LafargeHolcim, hetzij voor het respecteren van onze juridische verplichtingen of ter bewaking van onze rechtmatige belangen en dit telkens op voorwaarde dat dergelijke belangen niet ondergeschikt moeten worden gemaakt aan uw belangen, basisrechten en vrijheden. Bovendien is de verwerking eveneens gebaseerd op uw toestemming voor zover u ons deze uitdrukkelijk heeft gegeven.
 

3. OMVANG VAN DE PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS
Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgebonden gegevens van de volgende categorieën:

 • Contactgegevens zoals de volledige naam, het bedrijfsadres, bedrijfstelefoonnummer, mobiel bedrijfsnummer, bedrijfsfaxnummer en e-mailadres van het bedrijf,
 • Betalingsgegevens zoals noodzakelijke gegevens voor de verwerking van betalingen en de strijd tegen fraude, inclusief credit-/debitcard-nummers, veiligheidscodenummers en andere afrekengegevens;
 • Bijkomende zakelijke gegevens die noodzakelijkerwijs in het kader van een project of een contractuele relatie met LafargeHolcim moeten worden verwerkt of door u vrijwillig aan ons worden overgemaakt – zoals geplaatste bestellingen, uitgevoerde betalingen, aanvragen en projecten;
 • Informatie uit openbaar beschikbare bronnen;
 • In het wettelijk gevraagde kader voor compliance-doeleinden: informatie over relevante en significante processen en andere gerechtelijk procedures tegen u, aan u verbonden derden en contactopnames met u die eventueel uit concurrentierechtelijk oogpunt relevant zijn.
 • Speciale categorieën persoonsgebonden gegevens. In verband met de aanmelding voor een event of seminar en de hieraan verbonden toegangsorganisatie vragen wij u met het oog op de erkenning en de inachtneming van potentiële handicaps of bijzondere dieetvoorschriften desgevallend om informatie over uw gezondheidstoestand. Elk gebruik van zulke gegevens gebeurt enkel met uw toestemming. Als u dergelijke gegevens i.v.m. handicaps of bijzondere dieetvoorschriften niet meedeelt, kunnen wij onmogelijk overeenkomstige voorzorgsmaatregelen treffen.
 • Andere persoonsgebonden gegevens. Indien nodig vragen wij u uw geboortedatum, gegevens i.v.m. uw gewoontes of voorkeuren omdat wij u op momenten die voor u belangrijk zijn graag een persoonlijke groet willen sturen. Elk gebruik van dergelijke gegevens gebeurt uitsluitend met uw toestemming.


4. HOE REGISTREREN WIJ UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS?
Het is bij ons de norm om uw persoonsgebonden gegevens rechtstreeks bij uzelf op te vragen. Met uitzondering van de hier vermelde bronnen (bijv. informatie uit openbaar beschikbare bronnen, informatiebureaus enz.) verzamelen wij geen persoonsgebonden gegevens bij derden.
 

5. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS?
Wij zorgen voor fysieke, elektronische en systeemtechnische veiligheidsmaatregelen die beantwoorden aan de meest recente technische vereisten en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen toegang en manipulatie door onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen houden de implementering in van specifieke technologieën en systemen voor de bescherming van uw gegevens, zoals veilige servers, firewalls en SSL-versleuteling. Wij letten er steeds op dat de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften strikt worden gerespecteerd voor wat de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgebonden gegevens betreft.


6. AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS DOOR?
Wij geven uw persoonsgebonden gegevens eventueel door aan volgende instanties:

 • De ondernemingen die via §§ 15 e.v. van de Duitse aandelenwet AktG binnen het LafargeHolcim-concern wereldwijd met ons verbonden zijn, voor zover dit voor de toegelaten doeleinden noodzakelijk en wettelijk toegelaten is. In zulke gevallen gebruiken deze firma’s de persoonsgebonden gegevens voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring aangeduide doeleinden aan dezelfde voorwaarden.
 • Eventueel geven we dienstenverstrekkers (zogenaamde opdrachtverwerkers) binnen en buiten het LafargeHolcim-concern in binnen- en buitenland, bijv. shared service centers, loonberekeningsfirma’s en andere dienstenverstrekkers, inclusief cloudaanbieders de opdracht die persoonsgebonden gegevens voor de toegestane doelen en uitsluitend overeenkomstig onze instructies te verwerken. LafargeHolcim behoudt de controle over uw persoonsgebonden gegevens en blijft er verder ook verantwoordelijk voor en zal voor de wettelijk gevraagde en vereiste veiligheidsmaatregelen zorgen om de integriteit en veiligheid van uw persoonsgebonden gegevens bij het in opdracht geven van dergelijke dienstenverstrekkers te garanderen.
 • Aan gerechtelijke instanties, detentie-administraties, regulatoren of openbare ministeries binnen een juridisch toegelaten en voor de uitvoering van een juridische verplichting of motivering, claim of verdediging van aanspraken noodzakelijk kader.
 • Voor het overige zullen wij uw persoonsgebonden gegevens slechts bekendmaken als u ons hiertoe een aanwijzing of toestemming geeft of als wij hiertoe verplicht zijn omwille van geldend recht, voorschriften of een juridisch of administratief bevel of indien wij het vermoeden hebben van bedrieglijke of strafbare handelingen.


7. WAAR WORDEN UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS VERWERKT?
LafargeHolcim is een onderneming die wereldwijd actief is. In het kader van onze zakelijke activiteiten geven wij uw persoonsgebonden gegevens eventueel over aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Zone („derde landen“) waar de geldende wetgeving niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau voorziet als in uw land van oorsprong. Hierbij respecteren wij de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften en zorgen wij voor geschikte veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgebonden gegevens te garanderen, vooral het afsluiten van de EU-modelcontractbepalingen die onder Standard Contractual Clauses (Controller to Controller Transfers - Set II) in the Annex to the European Commission Decision of December 27, 2004 alsook onder Standard Contractual Clauses (Processors) in the Annex to the European Commission Decision of February 5, 2010 gedownload kunnen worden. Als u bijkomende inlichtingen inzake dergelijke veiligheidsmaatregelen wenst, kunt u zich steeds via onderstaande contactgegevens tot ons wenden.


8. COOKIES
Op onze website gebruiken wij cookies. Hierbij gaat het om bestandjes die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparatuur (laptop, tablet, smartphone e.d.) opgeslagen worden als u onze website bezoekt. Cookies richten op uw eindapparatuur geen schade aan, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In een cookie wordt informatie opgeslagen die telkens gegenereerd wordt in samenwerking met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk kennis krijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken wij zogenaamde sessie-cookies om te weten te komen of u reeds individuele pagina’s van onze website heeft bezocht. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch gewist.

Bovendien gebruiken we eveneens voor de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde, vastgelegde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u reeds bij ons op bezoek was en welke gegevens en instellingen u gebruikt hebt om te vermijden dat u ze nogmaals zou moeten invoeren.

Verder gebruiken we ook cookies om het gebruik van onze website statistisch in kaart te brengen en te evalueren met het oog op de optimalisatie van ons aanbod voor u. Deze cookies maken het ons mogelijk bij een volgend bezoek aan onze website automatisch vast te stellen dat u reeds bij ons op bezoek was. Deze cookies worden telkens na een bepaalde tijd automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden noodzakelijk voor de bewaking van onze gewettigde belangen alsook deze van derden conform art. 6, par. 1, zin 1, letter f van de algemene verordening gegevensbescherming AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er een melding verschijnt ooraleer er een cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivatie van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kan gebruiken.


9. TRACKING-TOOLS
De hieronder opgesomde en door ons toegepaste tracking-maatregelen worden uitgevoerd op basis van art. 6, par. 1, zin 1, letter f van de algemene verordening gegevensbescherming AVG. Met de tracking-tools die wij gebruiken, willen we garanderen dat de vormgeving van onze website aan de behoeften blijft voldoen en ook verder geoptimaliseerd wordt. Anderzijds gebruiken wij de tracking-tools om het gebruik van onze website statistisch in kaart te brengen en te evalueren met het oog op de optimalisering van ons aanbod. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden aanzien in het kader van bovengenoemde verordening.

Om ervoor te zorgen dat de vormgeving van onze website aan de behoeften blijft voldoen en ook verder geoptimaliseerd wordt, maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; hierna „Google“ genoemd). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • browsertype/-versie,
 • gebruikte operating systeem,
 • URL-referrer (de daarvoor bezochte site),
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
 • Tijdstip van de serveraanvraag,

worden aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. De informatie wordt aangewend om het gebruik van de website in kaart te brengen, om statistieken over de websiteactiviteiten samen te stellen en om bijkomende diensten te genereren, verbonden aan het gebruik van de website en van het internet met het oog op marktonderzoek en de nodige aanpassing aan de vormgeving van deze website opdat deze aan de behoeften blijft voldoen. Deze informatie wordt eveneens aan derden overgemaakt voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt geenszins samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een samenvoeging niet mogelijk is (IP- masking).

U kunt de installatie van cookies verhinderen met behulp van een specifieke instelling van de browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat desgevallend misschien niet alle functies van deze website in hun volledige omvang gebruikt zullen kunnen worden.

U kunt bovendien de registratie van de door een cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) betrekking hebbende gegevens alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Alternatief voor de browser-add-on, vooral bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. Een opt-out-cookie geldt enkel in deze browser en enkel voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw installeren.

Bijkomende informatie over de bescherming van gegevens in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics-hulppagina’s op (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).


10. CONTACTFORMULIER
Als u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het geval er nadien nog bijkomende vragen volgen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt derhalve uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, par. 1, letter a van de algemene verordening gegevensbescherming AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Hiertoe volstaat een eenvoudige mededeling via e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons bewaard tot u ons vraagt om ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel om de gegevens op te slaan vervalt (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – blijven onaangetast.


11. UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN Behoudens bepaalde juridische voorwaarden kunt u inlichtingen krijgen over uw persoonsgebonden gegevens alsook de verbetering, het wissen of de beperkte verwerking ervan. Bovendien kunt u bezwaar aantekenen tegen een verwerking of een gegevensoverdracht vragen. Meer bepaald heeft u het recht om een kopie van de door ons over u opgeslagen persoonsgebonden gegevens op te vragen. Indien u op regelmatige basis van dit recht gebruik maakt, rekenen wij hiervoor eventueel een gepaste administratiekost aan. Zie artikel 15-22 van de EU-basisverordening gegevensbescherming voor wat betreft uw gegevensbeschermingsrechten.

Voor de uitoefening van een van uw hierboven genoemde rechten stuurt u ons een beschrijving van uw betreffende persoonsgebonden gegevens met vermelding van uw naam, uw klantnummer (of ander identificatienummer van LafargeHolcim) aan de hierna vermelde contactgegevens. Ter bescherming van uw persoonsgebonden gegevens tegen onbevoegde toegang hebben wij desgevallend een identiteitsbewijs van u nodig. Wij zullen uw aanvraag zorgvuldig controleren en eventueel met u bespreken hoe wij op de best mogelijke manier aan uw wens tegemoet kunnen komen.

Indien u ons uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens heeft gegeven, kunt u deze toestemming steeds proactief herroepen, d.w.z. dat de herroeping van de toestemming niet de rechtmatigheid betreft van de op basis van een dergelijke toestemming voor de herroeping uitgevoerde verwerking. Indien de toestemming herroepen wordt, mogen wij de persoonsgebonden gegevens pas verder verwerken als hiervoor een andere juridische basis bestaat.

Indien u bedenkingen heeft met betrekking tot de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgebonden gegevens of een klacht wenst in te dienen, kunt u ons via onderstaande contactgegevens vragen om de zaak in kwestie te controleren. Indien u niet tevreden bent met de inlichtingen die wij verstrekken of van mening bent dat wij uw persoonsgebonden gegevens niet verwerken conform de regelgeving, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde dienst voor de gegevensbescherming van uw land.


12. GEGEVENSBESCHERMING BIJ SOLLICITATIES EN BIJ SOLLICITATIEPROCEDURES
Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verzamelen en verwerken wij persoonsgebonden gegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan elektronisch verlopen. Dit is vooral het geval als een sollicitant desbetreffende sollicitatiedocumenten via elektronische weg, bijvoorbeeld via e- mail of een webformulier op een website aan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon overmaakt. Indien de persoon die voor de verwerking verantwoordelijk is, een aanstellingsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de afhandeling van de tewerkstelling met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Indien de persoon die voor de verwerking verantwoordelijk is, geen aanstellingsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten tot zes maanden na de bekendmaking van de negatieve beslissing automatisch gewist voor zover er geen andere rechtmatige belangen zijn voor de persoon die voor de verwerking verantwoordelijk is. Dergelijk rechtmatig belang in dit verband is bijvoorbeeld de bewijsplicht in een procedure volgens de algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).
 

13. EXTERNE DIENSTEN OP ONZE WEBSITE
Wij integreren externe diensten of inhouden op onze website. Indien u van dergelijke dienst gebruik maakt of wanneer u inhouden van derden worden getoond, worden technisch gezien communicatiegegevens tussen u en de specifieke aanbieder uitgewisseld. Het is niet uit te sluiten dat de aanbieder van een specifieke dienst of inhoud uw gegevens verwerkt voor verdere en eigen doeleinden. Aangezien wij geen invloed hebben op de door derden verzamelde gegevens en de verwerking ervan, kunnen wij voor wat doel en omvang van de verwerking van uw gegevens betreft, geen bindende informatie geven.
 

14. SOCIALE MEDIA PLUG-INS EN TOOLS
Op onze website gebruiken wij op basis van art. 6, par. 1, zin 1, letter f van de algemene verordening gegevensbescherming AVG sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook en LinkedIn om onze onderneming via deze kanalen beter bekend te maken. Het commerciële doel dat hierachter zit, is te beschouwen als rechtmatig belang in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming AVG. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingsconforme werking moet door hun respectievelijke aanbieder worden gegarandeerd. De integratie van deze plug-ins door ons gebeurt via de zgn. twee-klikken- methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a. FACEBOOK
Op onze website worden sociale-media plugins van Facebook gebruikt om hun gebruik te kunnen personaliseren. Hiervoor gebruiken wij de „LIKE“ of „DELEN“-knop. Het gaat hierbij om een aanbieding van Facebook.

Als u een pagina van ons internetaanbod opent die een dergelijke plugin bevat, legt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en erdoor in uw website geïntegreerd.

Door de integratie van de plugin krijgt Facebook de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van ons webaanbod heeft geopend, ook als u geen Facebook- account heeft of helemaal niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP- adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website meteen rechtstreeks koppelen aan uw Facebook-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de „LIKE“ of „DELEN“-knop te drukken, wordt de bijhorende informatie eveneens rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor commerciële en marktonderzoeksdoeleinden en om de Facebook-pagina’s aan te passen aan de gebruiksnoden. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, belangen- en relatieprofielen opgemaakt, bijv. om uw gebruik van onze website in kaart te brengen met het oog op de reclameboodschappen die u bij Facebook te zien krijgt, andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten te kunnen leveren die verbonden zijn aan het gebruik van Facebook.

Als u niet wil dat Facebook de via ons webaanbod verzamelde gegevens aan uw Facebook- account koppelt, moet u voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

Doel en omvang van het verzamelen van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaringen (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

b. TWITTER
Op onze internetpagina’s zijn plugins van het berichtennetwerk Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. De Twitter-plugins (tweet-Button) herkent u aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van de tweet-knoppen vindt u hier (https://publish.twitter.com).

Indien u een pagina van ons webaanbod bezoekt die een dergelijke plugin bevat, wordt er een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Twitter „tweet-knop“ drukt terwijl u op een Twitter-account bent ingelogd, kunt u de inhouden van onze pagina’s aan uw Twitter-profiel linken. Hierdoor kan Twitter het bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website noch gegevens over de inhoud van de verzonden gegevens noch het gebruik ervan door Twitter ontvangen.

Als u niet wenst dat Twitter het bezoek aan onze website kan koppelen, moet u uit uw Twitter-gebruikersaccount uitloggen.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming van Twitter (https://twitter.com/privacy).

c. XING
Onze website gebruikt functies van het XING-netwerk. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elk bezoek aan een van onze webpagina‘s die functies van XING bevat, wordt een verbinding met de XING-servers gemaakt. Persoonsgebonden gegevens worden – voor zover wij weten – niet opgeslagen. Er worden vooral geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geregistreerd.

Meer informatie over het gebruik van gegevens en de XING share-knop vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

d. YOUTUBE
Onze website gebruikt plugins van het door Google gestuurde YouTube. Uitbaters van deze site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van de met een YouTube-plugin uitgeruste site bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers gemaakt. Hierbij wordt aan de YouTube-servers meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u in uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aansprekende voorstelling van ons online-aanbod. Dit toont een rechtmatig belang aan in de zin van art. 6, par. 1, letter f van de basisverordening gegevensbescherming.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.


15. BENT U VERPLICHT OM PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS AAN TE GEVEN?
Principieel verzendt u ons uw persoonsgebonden gegevens volledig vrijwillig; in het algemeen ondervindt u geen nadeel van het feit dat u ons geen toestemming geeft of geen persoonsgebonden gegevens overmaakt. In bepaalde omstandigheden kunnen wij echter zonder enkele van uw persoonlijke gegevens te kennen geen activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgebonden gegevens noodzakelijk zijn om uw bestellingen te verwerken, u toegang te geven tot een online-aanbod of een nieuwsbrief of een wettelijk verplichte compliance-screening uit te voeren. In deze gevallen is het voor ons helaas niet mogelijk aan uw wens te voldoen als we niet over de persoonsgebonden gegevens in kwestie beschikken.


16. BEWARING VAN UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS
Uw persoonsgebonden gegevens worden gewist als ze niet langer gegrond voor de toegelaten doeleinden noodzakelijk zijn of u uw toestemming herroept en wij niet wettelijk verplicht zijn of op een andere manier het recht hebben om zulke gegevens verder op te slaan. Vooral voor zover dit voor LafargeHolcim noodzakelijk is voor het te gelde maken of het afweren van wettige aanspraken zullen wij uw persoonsgebonden gegevens bewaren tot het einde van de bewaringstermijn in kwestie of tot de voorliggende wettelijke aanspraken afgehandeld zijn.


17. ACTUALISERINGEN VAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING
Deze gegevensbeschermingsverklaring werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring indien nodig te actualiseren en aan te passen om wijzigingen op de manier waarop wij uw persoonsgebonden gegevens gebruiken alsook gewijzigde juridische verplichtingen mee op te nemen. In voorkomend geval van wijziging zullen wij de gewijzigde gegevensbeschermingsverklaring op onze website en via andere kanalen bekend maken.
 

18. ZO BEREIKT U ONS / GEMANDATEERDE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING
Bij vragen, opmerkingen en de uitvoering van uw rechten kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op:

Datenschutzbeauftragter Holcim (Deutschland) GmbH
Willy-Brandt-Straße 69
20457 Hamburg
Duitsland
datenschutzbeauftragter-deu@lafargeholcim.com